123xs internet services
123xs service
altijd persoonlijk contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
Ma t/m Vrij van 09:30 tot 17:30
info@123xs.nl

123XS Internet Services BV
Huizermaatweg 570
1276LN Huizen

faq
Hier worden de meest gestelde vragen beantwoord.
actueel
Belangrijk nieuws.
technische informatie
Alles wat u weten moet over FTP, Email, domeinregistraties etc.
vacatures
Werken bij 123xs.


domein check

www.

Algemene voorwaarden

Download: PDF

1. Algemeen:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbindingen tussen 123XS en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen klant.

1.2 123XS is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking via e-mail of ander schrijven, van kracht.
Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 2.4, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

1.3 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden ge?nterpreteerd. Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

1.4 123XS is op geen enkel wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke klant ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van 123XS.

2. Overeenkomst:
2.1 De overeenkomst tussen 123XS en klant gaat direct in op het moment van goedkeuring door 123XS van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2.3 123XS behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, en stilzwijgend met deze periode verlengd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij opzegging van de overeenkomst dient de klant dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1 maand voor het einde van de per jaar te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de klant het gangbare tarief verschuldigd.

2.5 Een overeenkomst is door klant niet overdraagbaar .

2.6 Indien naar het oordeel van 123XS daartoe redenen aanwezig zijn, is 123XS gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang deze op te schorten, dan wel, indien 123XS dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te be?indigen en van rechtswege als be?indigd te beschouwen.

2.7 Indien 123XS door oorzaak van de klant extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is 123XS gerechtigd deze bij klant in rekening te brengen; onder oorzaken van de klant vallen bijvoorbeeld, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, veroorzaakte doublures.

2.8 Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden dan erkent klant, diens aansprakelijkheid voor alle door 123XS gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Betalingen:
3.1 De verschuldigde bedragen dienen vooraf per jaar (webhosting) te worden voldaan, binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3.2 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst en exclusief BTW.

3.3 Bij te late betaling behoudt 123XS zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van ?34.09-.

3.4 123XS behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te be?indigen indien de klant de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.

3.5 klant erkent diens aansprakelijkheid voor alle door 123XS gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente terzake diens verzuim.

3.6 Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft 123XS formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van 123XS voortvloeit zoals de domeinnaam, de Website respectievelijk de revenuen ervan enz

4. Verplichtingen klant:
4.1 De klant zal de ter beschikking gestelde Webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

4.1.1 De klant zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat sites, ircbots, of de schending van copyrights.

4.2 123XS behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de klant handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de klant aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

4.3 De klant zal de systemen en instellingen van 123XS niet beschadigen.

4.3.1 De klant verstuurd geen ongevraagde e-mail (spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (ook spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails STAAN WIJ NIET TOE en wordt gezien als een reden voor onmiddelijke be?indiging van de diensten.

4.4 klant erkent de aansprakelijkheid voor schade aan 123XS of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met voorgaande regels.

4.5 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

4.6 Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de klant die handelt in strijd met het in artikel 4.3 gestelde dit rechtvaardigt heeft 123XS het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen de overeenkomst te ontbinden.

4.7 123XS is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen of gedragingen van de klant in strijd met voorgaande regels.

4.8 De klant vrijwaart 123XS tegen aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de klant van de 123XS systemen en verbindingen.

4.9 De klant verklaart 123XS direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien klant aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de activiteiten van klant op Internet.

4.9.1 Klant vrijwaart 123XS voor alle aanspraken van derden.naam en logo zijn gedeponeerde handelsmerken. 123XS Internet Services BV KvK 39070795 Gooi en Eemland | sitemap
Powered by Spango
123xs   Diensten   Extra  
Home
Diensten
Support
Over 123XS
Contact
Webhosting
Domein registratie
E-mail only
Virtuele Server
Betrouwbare webhosting
Linux hosting, php hosting
SSL Certificaten
Hosted Exchange
Webdesign
Wordpress
Beste webhosting Webhosting vergelijk
Shared hosting
F.A.Q
Technische informatie
Spamfilter
Aktueel
Vacatures